Obnova dát na pevných diskoch počítača

Poruchy PC sú často spojené s rizikom straty neraz cenných údajov, ktoré môžu výrazne prevyšovať náklady vložené do kúpy samotných zariadení. Porucha pevného disku väčšinou prichádza v najmenej vhodnom okamihu, keď dáta najviac potrebujeme. Napriek tomu, že pevný disk v počítači odmieta spolupracovať, šanca na záchranu aspoň časti údajov existuje. Na také prípady sú k dispozícii servisy, ktoré dokážu vydolovať z disku celé fragmenty údajov. Jedna z firiem ponúkajúcich služby obnovy údajov je Macrofer. Na podrobnosti sme sa opýtali Miroslava Ferianca.

Aké sú hlavné príčiny porúch pevných diskov?

Poruchy rozdeľujeme na hardvérové a softvérové. Medzi hardvérové poruchy patria: fyzicky poškodené médium a opotrebenie disku, škody spôsobené skratom v elektrickej sieti alebo skratom ATX zdroja v počítači, elektromechanické poruchy (chyby motorčeka disku, odtrhnuté čítacie hlavičky), živelné pohromy a prírodné katastrofy (blesk, povodeň, požiar), neodborná manipulácia (pád diskov na podlahu, poliatie diskov kvapalnými látkami, prepólovanie napájania pri montáži). Druhú kategóriu tvoria hlavne počítačové vírusy, ktoré dosť často prepisujú dôležité oblasti disku. Poškodzujú predovšetkým tabuľky rozdelenia disku, FAT tabuľky, prepisujú, modifikujú a mažú súbory na disku, formátujú média atď. Do tejto kategórie patria škody spôsobené úmyselne, najčastejšie zastúpené je formátovanie (najdeštruktívnejšie je nízkoúrovňové formátovanie – low level format). Zamestnanci často mažú údaje najmä po prepustení zo zamestnania.

Ako prebieha obnova údajov z poškodených diskov?

Obnova údajov sa spravidla začína už prvým telefonátom alebo e-mailom zákazníka, u ktorého sa vyskytol problém na pamäťovom médiu. Snažíme sa ihneď odhadnúť typ poškodenia a možnosti jeho riešenia. Po tomto prvom kontakte sa klient rozhodne, či médium doručí na diagnostiku a následne na obnovu údajov. Po vyplnení objednávkového listu u nás vo firme alebo servisného formulárana www stránke (www.macrofer.sk) pristúpime k diagnostike pamäťového média. Vo väčšine prípadov presne určíme druh poškodenia, následné riešenie problému, cenové rozpätie a čas potrebný na obnova dát. Ak klient súhlasí, následne prebehne obnova údajov. Údaje si klient preberá u nás osobne. Sú buď skopírované na funkčnom disku, alebo napálené najmä na CD alebo DVD médiách. Pri odovzdávaní obnovených údajov si nechávame ich kópiu u nás, a to na účely reklamácie obnovených údajov. V rámci Slovenska využívame expresné prepravné spoločnosti, ktoré v dohodnutom čase doručia obnovené údaje priamo na stôl klienta. Menšie súbory, resp. obnovené vzorky, často posielame internetom.

Zameriavate sa aj na iné druhy pamäťových médií?

Najčastejšie zastúpené sú pevné disky (cca 95 %). Tie možno rozdeliť na 3,5-palcové disky používané v klasických stolových počítačoch a 2,5-palcové, ktoré sa používajú v notebookoch. Čoraz častejšie sa vyskytujú pamäťové karty z digitálnych fotoaparátov, ktoré sú momentálne najväčším hitom. Občas sa objavujú aj 3,5-palcové diskety, CDR – CDRW média, ZIP média, JAZZ média, USB kľúče, microdrive, optické disky, dokonca aj pamäťové média z profesionálnych hudobných klávesov.

Ako dlho v priemere trvá celý proces obnovy údajov?

Proces obnovy údajov je zložitý. Pri niektor ých zásahoch je len jedna jediná možnosť. Keďže ide o deštruktívnu operáciu, je potrebné dobre sa pripraviť, niekedy jedokonca nevyhnutné poškodenie nasimulovať. Tým sa síce predĺži samotný proces obnovy údajov, ale zvýši sa pravdepodobnosť úspechu. Dĺžka procesu obnovy údajov závisí od druhu a miery poškodenia, množstva údajov na disku, druhu operačného systému, typu údajov, ako aj od druhu vybraného zásahu (24 h, 48 h 3 až 10 dní). Reálne obnova trvá od niekoľkých hodín až po niekoľko desiatok hodín.

Aké percento úspešnosti dosahujete pri záchrane údajov?

Pri niektorých poškodeniach, napríklad v prípade poškodení logických oblastí diskov, je úspešnosť vysoká – až 95 % . Najnižšia úspešnosť je pri fyzickom poškodení média. Vtedy sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 15 %). Priemerná úspešnosť sa pohybuje okolo 70 až 80 % úplne obnovených médií pri počte približne 900 médií do roka. Tento počet sa každoročne zvyšuje asi o 15 %.

A na záver, v akých cenových hladinách sa u vás pohybuje obnova údajov?

Ceny sa pohybujú od 5 000 Sk do 15 000 Sk bez DPH v závislosti od zložitosti prípadu. Konkrétnu výšku ceny opravy odhadneme, akonáhle zákazník doručí disk do servisu a my si overíme mieru jeho poškodenia. Klient sa potom môže rozhodnúť, či si nechá údaje obnoviť.

ASB 8/2004

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.