Seagate: Pomerom cena/GB SSD nikdy nedobehnú HDD

Sea­ga­te, je­den z naj­väč­ších sve­to­vých vý­rob­cov pev­ných dis­kov, tvr­dí, že bez oh­ľa­du na pos­tup­né zlac­ňo­va­nie pa­mä­tí NAND flash v nas­le­du­jú­cich ro­koch pris­pô­so­biť ich ce­nu za gi­ga­bajt ce­ne ro­tač­ných mag­ne­tic­kých mé­dií pou­ží­va­ných pri pev­ných dis­koch nik­dy ne­bu­de mož­né. Po­čas nas­le­du­jú­cich pia­tich ro­kov sa pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti ce­na za je­den gi­ga­bajt pri HDD zní­ži na pol cen­ta.

Ce­ny SSD v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne kles­li pre pod­stat­né zlac­ne­nie NAND flash a tvr­dú kon­ku­ren­ciu. San­Disk a Tos­hi­ba pred­po­ve­da­jú, že do ro­ku 2020 sa nák­la­dy na vý­ro­bu ener­ge­tic­ky ne­zá­vis­lej pa­mä­te zní­žia tak , že ce­ny SSD pod­ni­ko­vej trie­dy sa bu­dú zho­do­vať s ce­na­mi pev­ných dis­kov rov­na­kej trie­dy, po­kiaľ ide o ce­nu za je­den gi­ga­bajt. Sea­ga­te s tou­to pre­dik­ciou zá­sad­ne ne­súh­la­sí. Na tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii Ci­tig­roup to uvie­dol Da­ve Mor­ton, vice­pre­zi­dent Sea­ga­te pre fi­nan­cie.

Dnes lac­ný spot­re­bi­teľ­ský 3 TB pev­ný disk sto­jí oko­lo 100 do­lá­rov (te­da 3 cen­ty za gi­ga­bajt), za­tiaľ čo lac­ný 120 GB disk SSD sa pre­dá­va za 70 do­lá­rov (čo je 58 cen­tov za gi­ga­bajt). Ho­ci pri SSD a HDD pre dá­to­vé cen­trá sú tie­to čís­la iné, ce­no­vý roz­diel me­dzi tý­mi­to dvo­ma typ­mi za­ria­de­ní na uk­la­da­nie dát je stá­le ob­rov­ský.

Prav­da, pri na­sa­de­ní v dá­to­vých cen­trách nie sú nák­la­dy na gi­ga­bajt to, na čom naj­viac zá­le­ží. Nao­zaj dô­le­ži­tý je po­čet vstup­no-vý­stup­ných ope­rá­cií (IOPS), maximál­na prie­pus­tnosť a spot­re­ba. Pri­tom SSD sú rá­do­vo rých­lej­šie ako HDD, po­kiaľ ide o IOPS – naj­rý­chlej­ší 15 000-otáč­ko­vý pev­ný disk pod­po­ru­je 200 IOPS, za­tiaľ čo pri mo­der­ných high-end SSD je to prib­liž­ne je­den mi­lión IOPS. Pre mno­ho ap­li­ká­cií v dá­to­vých cen­trách sú dnes pev­né dis­ky ire­le­van­tné. No na skla­do­va­nie a ar­chi­vá­ciu sú SSD prid­ra­hé, pre­to sa v dá­to­vých cen­trách dnes pou­ží­va­jú oba dru­hy dis­kov na roz­lič­né ty­py dát.

Mno­hé klien­tske za­ria­de­nia dnes ne­vy­ža­du­jú ve­ľa úlož­né­ho pries­to­ru. Na­vy­še pev­né dis­ky ani ne­mož­no pou­žiť v tab­le­toch či hyb­rid­ných za­ria­de­niach ty­pu 2-v-1. Keď­že ob­ľú­be­nosť tých­to za­ria­de­ní ras­tie, do­pyt po klient­skych HDD kle­sá. No clou­do­vé ap­li­ká­cie, kto­ré sú čo­raz roz­ší­re­nej­šie, za­sa pot­re­bu­jú ve­ľa úlož­né­ho pries­to­ru, a tak veľ­ká časť príj­mov vý­rob­cov dis­kov po­chá­dza prá­ve zo server­ov­ých HDD.

Mož­no pred­pok­la­dať, že po­kiaľ ide o úlož­nú ka­pa­ci­tu a po­mer ce­ny za gi­ga­bajt, bu­dú mať pev­né dis­ky aj na­ďa­lej navrch. No tam, kde viac ako na ka­pa­ci­te zá­le­ží na vý­ko­ne, dis­ky SSD nah­ra­dia pev­né dis­ky bez oh­ľa­du na ich ce­nu.

Zdroj: http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2015-10-06/c171359-seagate-pomerom-cena-gb-ssd-nikdy-nedobehnu-hdd

Obnova dát v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.