Western Digital kupuje SanDisk za 19 miliárd dolárov

Ob­chod, kto­rý pre­beh­ne for­mou ho­to­vos­ti o pre­vo­de ak­cií, už schvá­li­li správ­ne ra­dy oboch spo­loč­nos­tí. Vznik­ne tak gi­gant po­nú­ka­jú­ce úlož­né tech­no­ló­gie v oboch kľú­čo­vých seg­men­toch a pod­ľa po­zo­ro­va­te­ľov za­is­ťu­je fir­me WD bu­dúc­nosť v ča­se, keď sa mno­ho sto­ra­ge rie­še­ní pre­sú­va prá­ve od har­ddis­kov do ob­las­ti flash pa­mä­tí.

San­Disk a WD už pri­tom skôr úz­ko spo­lup­ra­co­va­li – v ro­ku 2013 koo­pe­ro­va­li na vzni­ku hyb­rid­né­ho dis­ku, kto­rý za­hŕňal ako kla­sic­kú otá­ča­vú plat­ňu, tak kom­po­nent za­hŕňa­jú­ci SSD. Obe fir­my tiež bu­dú vlas­tniť oko­lo 15 ti­síc rôz­nych pa­ten­tov, čo z nich ro­bí v tom­to sme­re zá­sad­ných dr­ži­te­ľov autor­ských práv.

WD už pri­tom má skú­se­nos­ti s veľ­ký­mi ak­vi­zí­cia­mi – ne­dáv­no nap­rík­lad za tak­mer 4 mi­liar­dy prev­zal kon­ku­ren­čnú fir­mu Hi­ta­chi Glo­bal Sto­ra­ge Tech­no­lo­gies. Ho­ci ob­chod pre­be­hol už pred tro­mi rok­mi, obe fir­my stá­le vy­stu­pu­jú na­vo­nok pod se­pa­rát­ny­mi znač­ka­mi – WD a HGST.

Zdroj: itnews

Obnova dát v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.