Zabijacký kľúč USB za pár sekúnd zničí notebook

V mar­ci rus­ký ha­cker Dark Purp­le pred­sta­vil na strán­ke ku­ku­ru­ku.co „za­bi­jac­ky“ kľúč USB, kto­rý je po pri­po­je­ní schop­ný zni­čiť cit­li­vé kom­po­nen­ty v po­čí­ta­či. A te­raz je tu USB Killer ver­zie 2.0.

No­vý za­bi­jak je moc­nej­ší ako pr­vá ver­zia a do­ká­že zni­čiť nie­len po­čí­tač, do kto­ré­ho je pri­po­je­ný. Pr­vý USB Killer ob­sa­ho­val me­nič DC-DC s na­pä­tím 5 V, kto­rý na­bí­ja 110 V kon­den­zá­tor. Ten po na­bi­tí poš­le prúd pri ta­kom­to na­pä­tí pria­mo do por­tu USB. Ce­lý pos­tup sa po­tom opa­ku­je, kým sa všet­ko v po­čí­ta­či nez­ni­čí.

Dru­há ver­zia pra­cu­je s na­pä­tím -220 V, čo je už dosť na zni­če­nie prak­tic­ky ľu­bo­voľ­né­ho po­čí­ta­ča s por­tom USB. Ďal­šie zlep­še­nie je rých­losť reak­cie. Len čo je USB Killer za­po­je­ný do po­čí­ta­ča, tr­vá len nie­koľ­ko se­kúnd, než sa po­čí­tač vy­pne a úpl­ne pres­ta­ne fun­go­vať.

Pri tes­to­va­ní USB Killer 2.0 zni­čil Dark Purp­le úpl­ne no­vý no­te­book Thin­kPad X60, čo si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

 

„Ne­rob­te si sta­ros­ti o no­te­book, no­vá dos­ka je už na ces­te a no­te­book bu­de opäť fun­go­vať,“ pí­še Dark Purp­le na svo­jom blo­gu„Pô­vod­ne som ne­mal v úmys­le no­te­book op­ra­viť, kú­pil som ho špe­ciál­ne na test.“

USB Killer nie je no­vý kon­cept, flash dis­ky sa už dáv­nej­šie pou­ží­va­jú ako nás­troj na in­fi­ko­va­nie po­čí­ta­čov, kto­ré nie sú pri­po­je­né na inter­net. Tak­že tvr­de­nie, že ha­cker mô­že pre­me­niť váš po­čí­tač na bom­bu, nie je vô­bec preh­na­né. Prav­de­po­dob­ne to­tiž mô­že spô­so­biť aj je­ho expló­ziu. Pre­to sa na­bu­dú­ce maj­te na po­zo­re, ak bu­de­te chcieť do svoj­ho po­čí­ta­ča pri­po­jiť cu­dzí kľúč USB. Mô­že­te prísť nie­len o po­čí­tač, ale aj o sú­bo­ry a dá­ta ulo­že­né na ňom.

 

Zdroj: http://www.itnews.sk/spravy/bezpecnost/2015-10-16/c171496-zabijacky-kluc-usb-za-par-sekund-znici-notebook