zachrana dat a obnova dat

Data recovery špecialista

Data recovery špecialista na Slovensku? Macrofer Isto poznáte ten pocit – porucha na disku a v tom najnevhodnejšom momente. Termín odovzdania práce sa blíži a zrazu nemáte nič z toho, na […]

Western Digital kupuje SanDisk za 19 miliárd dolárov

Ob­chod, kto­rý pre­beh­ne for­mou ho­to­vos­ti o pre­vo­de ak­cií, už schvá­li­li správ­ne ra­dy oboch spo­loč­nos­tí. Vznik­ne tak gi­gant po­nú­ka­jú­ce úlož­né tech­no­ló­gie v oboch kľú­čo­vých seg­men­toch a pod­ľa po­zo­ro­va­te­ľov za­is­ťu­je fir­me WD […]