Typy porúch pamäťových médií

Vzhľadom na to, že sa zaoberáme obnovou  dát už temer 24 rokov a prešlo nám cez ruky  viac ako 11700 médií , je to  dostatočný počet na určité vyhodnotenie, čo dokážeme obnoviť. V nasledujúcich  riadkoch sú  uvedené  najčastejšie poruchy, ktoré vieme  vyriešiť.

Pevný disk.

Najčastejšie vyskytujúcim sa  médiom na obnovu je   disk.  V minulosti prevládali 3,5“ disky, ktoré sa vyskytujú v tradičných stolových počítačoch. V súčasnosti  sa častejšie používajú na  prácu  notebooky, v ktorých sa nachádzajú 2,5“ disky.  Na týchto diskoch sa  vyskytuje  celá škála  porúch. Poruchy  môžeme rozdeliť na  4  hlavné  kategórie.

Softwarové poruchy :   Do tejto  skupiny patria nasledovné  nehody,  väčšinou  spôsobené užívateľom.  Preformátované disky, zmazané dáta, omylom preinštalované disky novým operačným  systémom, vymazané partície.  Navrátenie dát  do pôvodného  stavu závisí od  miery úrovne  deštruktívnej  operácie.

Elektronické poruchy : Tieto sú najčastejšie spôsobené skratom napájacieho  zdroja počítača. V letnom období  v čase  keď sa  vyskytuje väčšie  množstvo  búrok  dochádza k poškodeniu bleskom. Niektoré zariadenia na  ukladanie  dát – externé  USB  LAN  Boxy , ktoré  sú v prevádzke nepretržite a nemajú  žiadne  dodatočné chladenie, trpia  v nich disky na  vysokú  prevádzkovú  teplotu. Táto sa v niektorých prípadoch prejaví  na  deštrukcii elektroniky  disku. Niektoré poruchy vznikajú nesprávnou manipuláciou pri  inštalácii nového  disku do počítača. V dnešnej dobe sa vyskytuje  veľké  množstvo  zariadení , ktoré používajú  adaptér . Užívatelia zámenou týchto  adaptérov najčastejšie poškodzujú  externé USB disky. Obnova dát  v tejto kategórii elektronických porúch je veľmi úspešná.

Mechanické poruchy:   Tieto možno  rozčleniť na  užívateľské  nehody  a chyby   zariadení.  Masívnym používaním a častým prenášaním  externých  diskov  dochádza pádu diskov na podlahu. Niektoré sú v momente pádu aj  v točivom stave. Tieto nehody sú pre disk najhoršie, lebo cca  100 km obvodová  rýchlosť poškodených  hlavičiek na  médiu dokáže za  krátku dobu fyzicky  poškodiť  záznamové  médium. Druhým najčastejším prípadom sú disky z notebookov, ktoré  sú vystavené  každodennému používaniu a prenášaniu. Nie  zriedka sa stačia zaparkovať hlavičky do základnej polohy a notebook je práve  prenášaný alebo  dochádza často k  pádu notebooku na podlahu.  Aj tu  je  výsledok obnovy individuálny.

Poruchy  servisnej stopy a zle čitateľný povrch:  Drvivá väčšina diskov  má na  médiu uloženú  servisnú  stopu.  Pri poškodení  tejto  servisnej  stopy  je disk nečitateľný. Disky  ktoré nie sú  vhodne prevádzkované, po určitom  čase  vykazujú   napr. zle  čitateľný  povrch.  Táto   kategória porúch je  riešiteľná, ale   si  vyžaduje väčšie množstvo    času  na  obnovu  dát.

USB  kľúč – flash disk

USB  kľúče užívatelia najčastejšie  používajú na zálohu  citlivých  dát. Poruchy  delíme  na softwarové a elektronické. Softwarové  sú väčšinou  spôsobené  užívateľom t. z.  preformátované, zmazané  dáta  atď. Navrátenie dát  do pôvodného  stavu závisí od  miery poškodenia. Elektronické poruchy sú spôsobené väčšinou chybou kontroléra alebo nevhodným používaním, /napr. zalomenie v porte USB/  Obnova  dát  z USB kľúčov je vcelku  úspešná.

Pamäťová karta

Pamäťové  karty  sa najčastejšie vyskytujú vo fotoaparátoch a mobilných  telefónoch.  Jedna z najčastejších porúch, ktorá  vyskytuje, je  zlyhanie kontrolera  pamäťovej    karty . Hardwarové   a softwarové poruchy  kariet sú riešiteľné a obnova  dát  je   možná  a úspešná.

Servery typu  RAID

Vzhľadom na  to, že  server obsahuje  vždy niekoľko  diskov, ktoré sú prevádzkované v nonstop režime, často krát dochádza k výpadku minimálne  jedného  z nich. Vyskytujú  sa aj poruchy radiča a matičnej dosky zo servera. Obnova  dát  zo  servera  dosahuje úspešnosť temer 100% a dáta  je  možné  z diskov  obnoviť,  môže  trvať aj niekoľko dní,  čo  ovplyvňuje      viacej  faktorov.

Dátové úložiská NAS

  NAS boxy obsahujú niekoľko    diskov  a prevádzkové  podmienky  sú podobné serverom.