Zabijacký kľúč USB za pár sekúnd zničí notebook

V mar­ci rus­ký ha­cker Dark Purp­le pred­sta­vil na strán­ke ku­ku­ru­ku.co „za­bi­jac­ky“ kľúč USB, kto­rý je po pri­po­je­ní schop­ný zni­čiť cit­li­vé kom­po­nen­ty v po­čí­ta­či. A te­raz je tu USB Killer ver­zie 2.0. […]

Stratili ste z počítača dáta? Nestrácajte hlavu!

Náš redakčný počítač pracoval vyše tri roky pomerne dobre a s vysokým nasadením. Počas tej doby sa nám takmer pravidelne stávalo, že sme vás chceli poinformovať o udalosti, ktorá sa […]

Štatistika poruchovosti a spoľahlivosti HDD používaných na zálohovanie dát

Dnes si už az­da len má­lok­to vie pred­sta­viť prá­cu bez po­čí­ta­ča, inter­ne­tu a dát. Kaž­dý z nás vy­pro­du­ku­je den­ne dá­ta, kto­ré pot­re­bu­je v ne­ja­kej for­me pou­ží­vať aj v bu­dúc­nos­ti, a […]