Zabijacký kľúč USB za pár sekúnd zničí notebook

V mar­ci rus­ký ha­cker Dark Purp­le pred­sta­vil na strán­ke ku­ku­ru­ku.co „za­bi­jac­ky“ kľúč USB, kto­rý je po pri­po­je­ní schop­ný zni­čiť cit­li­vé kom­po­nen­ty v po­čí­ta­či. A te­raz je tu USB Killer ver­zie 2.0. […]

Pomóóóc, nefunguje mi pamäťová karta

Kľú­če USB, pa­mä­ťo­vé kar­ty, pev­né dis­ky a SSD. Tie­to za­ria­de­nia pou­ží­va­me kaž­dý deň a uk­la­dá­me si na ne dô­le­ži­té dá­ta. Po­dob­ne ako iné elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia ani pa­mä­ťo­vé mé­diá ne­ma­jú neob­me­dze­nú […]