Štatistika spoľahlivosti diskov: 49,056 HDD v datacentre, ktoré vydržia najviac?

Ku koncu 3. štvrťroka 2015, bolo v dátovom centre Backblaze 50,228 diskov. Odpočítaním BOOT diskov, modelov počtom menej ako 45 a testovaných diskov, sa Backblaze rozhodol zverejniť štatistiky   49,056 pevných diskov […]

Western Digital kupuje SanDisk za 19 miliárd dolárov

Ob­chod, kto­rý pre­beh­ne for­mou ho­to­vos­ti o pre­vo­de ak­cií, už schvá­li­li správ­ne ra­dy oboch spo­loč­nos­tí. Vznik­ne tak gi­gant po­nú­ka­jú­ce úlož­né tech­no­ló­gie v oboch kľú­čo­vých seg­men­toch a pod­ľa po­zo­ro­va­te­ľov za­is­ťu­je fir­me WD […]