Štatistika poruchovosti a spoľahlivosti HDD používaných na zálohovanie dát

Dnes si už az­da len má­lok­to vie pred­sta­viť prá­cu bez po­čí­ta­ča, inter­ne­tu a dát. Kaž­dý z nás vy­pro­du­ku­je den­ne dá­ta, kto­ré pot­re­bu­je v ne­ja­kej for­me pou­ží­vať aj v bu­dúc­nos­ti, a pre­to si kla­die otáz­ku, ako naj­spo­ľah­li­vej­šie ulo­žiť dá­ta, aby ne­doš­lo k ich stra­te.

Poz­ri­me sa na niek­to­ré mé­diá a zá­lo­ho­va­cie za­ria­de­nia inak, ako bý­va zvy­kom. Šta­tis­ti­ka po­ru­cho­vos­ti bo­la od­po­zo­ro­va­ná na vzor­ke asi 5000 ku­sov mé­dií rôz­nych mo­de­lov a vý­rob­cov za dlh­šie ob­do­bie.

Pev­ný disk HDD je naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né mé­dium. Fak­to­ry, kto­ré mô­žu naj­viac ov­plyv­niť spo­ľah­li­vosť dis­ku, sú da­né pria­mo vý­rob­com, ide nap­rík­lad o konštruk­čné vy­ho­to­ve­nie pa­sív­ne­ho chla­de­nia dis­ku. Ma­sív­nej­šia me­cha­ni­ka dis­ku lep­šie aku­mu­lu­je vzni­ka­jú­ce tep­lo a od­vá­dza ho do oko­lia, čím zni­žu­je dl­ho­do­bé tep­lot­né na­má­ha­nie ce­lé­ho dis­ku vrá­ta­ne ria­dia­cej elek­tro­ni­ky. Ria­dia­ca elek­tro­ni­ka dis­ku s vi­di­teľ­ný­mi sú­čias­tka­mi je z poh­ľa­du spo­ľah­li­vos­ti vý­hod­nej­šia, le­bo je za­bez­pe­če­né pa­sív­ne chla­de­nie.

Nev­hod­né konštruk­čné rie­še­nie mož­no po­zo­ro­vať na niek­to­rých dis­koch umies­tne­ných v boxoch LAN, kde nie je ak­tív­ne chla­de­nie ven­ti­lá­to­rom. Hlav­ne pri star­ších mo­de­loch sa vý­raz­ne zni­žo­va­la spo­ľah­li­vosť a ži­vot­nosť ce­lé­ho dis­ku. Via­ce­rí vý­rob­co­via nes­kôr nah­ra­di­li dis­ky mo­del­mi GREEN so zní­že­ným prí­ko­nom. Pri dis­koch, kto­ré sú pou­ži­té v no­te­boo­koch, sa po­ru­cho­vosť zvy­šu­je ne­dos­ta­toč­ným od­vá­dza­ním tep­la z no­te­boo­ku, prí­pad­ne nev­hod­ným umies­tne­ním dis­ku v blíz­kos­ti pro­ce­so­ra.

Na zni­žo­va­nie spo­ľah­li­vos­ti dis­kov má veľ­ký vplyv let­né ob­do­bie ho­rú­čav, keď ra­píd­ne vzras­tá ich po­ru­cho­vosť. Nás­led­ne sa na dis­ku ob­ja­vu­jú ob­las­ti zhor­še­né­ho čí­ta­nia sek­to­rov, čo mô­že pre­rásť až do úpl­né­ho poš­ko­de­nia a vý­pad­ku servisn­ej sto­py. Extrém­ne pre­hria­tie dis­kov spô­so­bu­je sta­vy, pri kto­rých nas­tá­va me­cha­nic­ké poš­ko­de­nie mé­dia. Po­ru­cho­vosť na­ras­tá aj so zvý­še­nou praš­nos­ťou, vl­hkos­ťou a nás­led­ný­mi zme­na­mi tep­lôt. V prie­my­sel­ných ap­li­ká­ciách, kde bo­li väč­šie od­chýl­ky od nor­má­lu, bo­la za­zna­me­ná vy­ššia po­ru­cho­vosť.

SSD disk pos­tup­ne v niek­to­rých prí­pa­doch nah­rá­dza kla­sic­ký pev­ný disk. Za­tiaľ je to vcel­ku spo­ľah­li­vé mé­dium. Čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú po­ru­chy ra­di­ča, čo zna­me­ná, že do­chá­dza k úpl­né­mu vý­pad­ku dis­ku. Pa­mä­ťo­vé či­py vy­pa­dá­va­li me­nej čas­to, v tom prí­pa­de do­chá­dza k čias­tko­vé­mu vý­pad­ku dát.

Kľúč USB je naj­roz­ší­re­nej­šie pre­nos­né mé­dium. Jed­no­duch­šie konštruk­čne rie­še­né kľú­če USB sú má­lo me­cha­nic­ky od­ol­né. Aj ma­lé me­cha­nic­ké ale­bo elek­tric­ké poš­ko­de­nie a nás­led­né pri­po­je­nie do por­tu USB mô­že spô­so­biť poš­ko­de­nie ra­di­ča kľú­ča USB. Ko­vo­vé mo­de­ly sú vý­raz­ne spo­ľah­li­vej­šie ako lac­né plas­to­vé. Vy­ššia spo­ľah­li­vosť a od­ol­nosť je za­bez­pe­če­ná pri nov­ších mo­no­li­tic­kých mo­de­loch.

Disk USB je naj­roz­ší­re­nej­šie zá­lož­né exter­né mé­dium. Dis­ky v boxe USB nie sú špe­ciál­ne od­ol­né pro­ti ot­ra­som a pou­ži­té sú väč­ši­nou sé­rio­vo vy­rá­ba­né mo­de­ly. Niek­to­ré 2,5-pal­co­vé boxy sú konštruk­čne zo­dol­ne­né pro­ti ot­ra­som, čím je do­siah­nu­tá vy­ššia spo­ľah­li­vosť ce­lé­ho boxu. Nie sú však od­ol­né pro­ti pá­du na pod­la­hu. Šta­tis­ti­ku po­ru­cho­vos­ti tých­to mo­de­lov zvy­šu­je poš­ko­de­nie ko­nek­to­ra a re­duk­cie SA­TA/USB. Dis­ky, kto­ré sú umies­tne­né v plas­to­vých 3,5-pal­co­vých boxoch, sa viac pre­hrie­va­jú. Veľ­mi dob­rý USB od­vod tep­la je do­siah­nu­tý pri hli­ní­ko­vých boxoch. Pri 3,5″ boxoch po­ru­cho­vosť zvy­šu­jú chy­by spô­so­be­né skra­tom na­pá­ja­cie­ho zdro­ja.

Dá­to­vé úlo­žis­ko NAS si upev­ňu­je po­zí­ciu na tr­hu vďa­ka dos­tup­nos­ti už aj v do­mác­nos­tiach. Vzhľa­dom na to, že NAS ob­sa­hu­je nie­koľ­ko dis­kov s va­ria­bil­nou mož­nos­ťou za­po­je­nia, je veľ­mi dô­le­ži­tá pr­vot­ná vhod­ná voľ­ba kon­fi­gu­rá­cie (naj­čas­tej­šie RAID 0, 1, 10, 5). Naj­niž­šia spo­ľah­li­vosť je v za­po­je­niach RAID 0 a RAID 10, kde sú dá­ta roz­lo­že­né me­dzi dva dis­ky. Lac­ný NAS s jed­ným dis­kom nie je bez­peč­né rie­še­nie. Niek­to­ré boxy NAS sú navr­hnu­té mi­ni­ma­lis­tic­ky, me­dzi dis­ka­mi je má­lo pries­to­ru na obeh vzdu­chu, ot­vo­ry na ven­ti­lá­ciu sú ne­dos­ta­toč­né. Po ur­či­tom ča­se nas­tá­va vý­pa­dok dis­kov z dôs­led­ku tr­va­lé­ho pre­hrie­va­nia. Spo­ľah­li­vosť zni­žu­je ob­čas­né zly­ha­nie fir­mvé­ru NAS, kde po up­gra­de nie je NAS funkč­ný.

Pa­mä­ťo­vá kar­ta je mé­dium naj­čas­tej­šie vy­uží­va­né vo fo­toa­pa­rá­toch a v te­le­fó­noch. Pou­ží­va­ním ka­riet v extrém­nych pod­mien­kach, ako je níz­ka tep­lo­ta, vy­so­ká vl­hkosť atď., po­ru­cho­vosť vý­raz­ne stúp­la. Konštruk­čne jed­no­duch­šie kar­ty SD a mic­ro SD sú me­nej od­ol­né pro­ti me­cha­nic­ké­mu a elek­tric­ké­mu poš­ko­de­niu, kto­ré vzni­ká čas­tej­šou ma­ni­pu­lá­ciou s kar­tou. Aj pri mo­no­li­tic­kých mo­de­loch pa­mä­ťo­vých ka­riet sa stre­tá­va­me s poš­ko­de­ním ra­di­ča. Ide hlav­ne o kar­ty mic­ro SD. Naj­čas­tej­šie pras­ka­jú kar­ty mic­ro SD. Star­šie kar­ty CF sú me­cha­nic­ky od­ol­nej­šie, ich ne­vý­ho­dy sú roz­me­ry a men­šia ka­pa­ci­ta.

Server ty­pu RAID sa vy­uží­va ako dá­to­vé úlo­žis­ko. Ži­vot­nosť dis­kov sa vý­raz­ne zni­žu­je pri nep­retr­ži­tom pou­ží­va­ní nev­hod­ne na­kon­fi­gu­ro­va­né­ho server­a a nes­práv­ne na­mon­to­va­ných dis­kov. Ne­dos­ta­toč­ná kli­ma­ti­zá­cia a chla­de­nie sa tiež pod­pi­su­jú pod níz­ku ži­vot­nosť dis­kov. Dis­ky s roz­hra­ním SAS sú ove­ľa spo­ľah­li­vej­šie ako kla­sic­ké star­šie SCSI ale­bo lac­nej­šie dis­ky SA­TA. Zvý­še­ná po­ru­cho­vosť sa pre­ja­vu­je aj pri krát­ko­do­bých vý­pad­koch na­pá­ja­nia ale­bo plá­no­va­ných od­stáv­kach server­a.

Infoware – 5/6 2014

Originál: http://www.itnews.sk/2014-06-24/c163849-statistika-poruchovosti-a-spolahlivosti-medii-pouzivanych-na-zalohovanie-dat

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.